Hydrocolloid

RenoCare Hydrocolloid

این محصول یک پانسمان هیدروکلوئیدی است که ترشحات زخم را جذب کرده، از زخم محافظت می کند و برای درمان زخم، محیط مرطوبی را فراهم می سازد.

RenoCare B

پانسمان هیدروکلوئیدی است که در قسمت خارجی آن لایه ای از فوم جهت کاهش فشار در محل زخم وجود دارد.