Alginate

RenoCare Alginate

(کلسیم آلژینات) پانسمان جاذب ساخته شده از جلبک دریایی است. سریعا ترشحات زخم را جذب کرده و پس از تغییر حالت، به شکل ژل در می آید. همچنین باعث حفظ رطوبت ناحیه زخم شده و شرایط را برای بهبود زخم فراهم می ­کند.