Alginate

RenoCare Alginate

(کلسیم آلژینات) پانسمان جاذب ساخته شده از جلبک دریایی است. خیلی سریع ترشحات زخم را جذب می کند و تغییر حالت داده و به شکل ژل درآمده و باعث حفظ تعادل در رطوبت محیط زخم شده و شرایط را برای بهبود زخم فراهم می­کند.