درخواست پشتیبانی

نام شما (الزامی)

نام مرکز درمانی

ایمیل شما

شمار همراه (الزامی)

مدل دستگاه

نوع درخواست
نگهداری پیشگیرانهتعمیراتکالیبراسیونتعویض قسمت‌های مصرفینصب و راه‌اندازیآموزش اولیه

شمار سریال(الزامی)

توضیحات

ضمیمه ها (فرمت jpg)